Terms

Definicje

Wynajmujący:  Alicja Rola, z siedzibą przy ul. Staszica 16, 08-200 Łosice, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej NIP: 541-000-39-63, reprezentowana przez Alicja Rola.

Klient: osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Apartamentu 

Warunki rezerwacji

1. Rezerwacja Apartamentu dokonywana jest przez stronę internetową www.tejaapartamenty.com, mailowo lub telefonicznie. Dokonanie rezerwacji apartamentu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

2. W celu dokonania rezerwacji należy podać datę przyjazdu oraz wyjazdu, liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek), imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email, planowaną godzinę przyjazdu, dane do faktury VAT, w szczególności NIP, jeśli faktura VAT będzie wymagana.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Rezerwacji bez podania przyczyny.

4. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych danych od Klienta Wynajmujący przesyła wiadomość e-mail  z potwierdzeniem dokonania rezerwacji wstępnej wraz z danymi do wpłaty zadatku. Zadatek w wysokości 30% kwoty rezerwacyjnej należy wpłacić na konto w ciągu 48 godzin. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana automatycznie. Dokonanie dopłaty reszty kwoty należności za daną rezerwację musi nastąpić w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu. Klient zobowiązany jest do wpłaty całości należności za pobyt tj. 100% zadatku, jeśli rezerwacja jest dokonana w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem. Zakwaterowanie Klienta następuje pod warunkiem zapłacenia całości opłaty za pobyt.

5. Po otrzymaniu wpłaty Klient otrzymuje wiadomość e-mail ze szczegółami i potwierdzeniem rezerwacji.

6. Cena za usługę jest ceną brutto i zawiera 8% podatek VAT.

7. Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT pod warunkiem podania wszelkich niezbędnych danych w formularzu rezerwacji.

8.  Do kosztu wynajmu Apartamentu może być doliczona każdorazowo jednorazowa opłata serwisowa niezależna od ilości osób i długości pobytu, której fakt wystąpienia i wysokość muszą być określone w potwierdzeniu rezerwacji.

 Anulowanie i zmiany w rezerwacji

1. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi Wynajmującego drogą e-mail.

2. W przypadku anulowania rezerwacji, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconego zadatku.

3.  W wyjątkowych sytuacjach zadatek może zostać wykorzystany w innym terminie.

4. Jeżeli okres pobytu w apartamencie zostanie skrócony przez Klienta, Cena za niewykorzystany okres pobytu nie podlega zwrotowi.

5. Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu lub liczby osób pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia wynajmu.

6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

Odpowiedzialność

1. W przypadku, gdy wykonanie Usługi w ramach Rezerwacji okaże się w całości niemożliwe z winy Wynajmującego lub w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami,  Wynajmujący zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu zaoferowania usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w formularzu rezerwacyjnym.

2. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu dokonanego przez Klienta zadatku.

3. Odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu zawarcia umowy świadczenia usługi jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości zadatku.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od Wynajmującego. Wynajmujący może zawiesić dostęp do serwisu www.tejaapartamenty.com na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie spowodowane w trakcie pobytu w Apartamencie.

Warunki najmu Apartamentu

1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba w Apartamencie trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.

2. Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie wskazanym w ostatecznym potwierdzeniu rezerwacji. Kluczy do lokalu nie wolno udostępniać osobom trzecim.

3. W Apartamencie oraz częściach wspólnych budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 07:00. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez.  Jeżeli wskutek naruszenia ciszy nocnej obowiązującej w Apartamencie Wynajmujący lub jego przedstawiciel zostanie wezwany do Apartamentu przez sąsiadów, Straż Miejską lub Policję, Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za najem.

4. Liczba osób zamieszkujących w Apartamencie nie może być większa od podanej podczas rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby Wynajmujący ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

5. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu Klient zobowiązany jest natychmiastowo uiścić karę umowną w wysokości PLN 500,00.

6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody przez niego wyrządzone w Apartamencie lub jego wyposażeniu oraz częściach wspólnych budynku. W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym Apartamencie Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania stanowiącego równowartość poniesionej szkody oraz utraconych korzyści w przypadku uszkodzeń uniemożliwiających korzystanie z Apartamentu.

7. Jednocześnie Klient jest zobowiązany do poinformowania Wynajmującego telefonicznie lub drogą mailową o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub wyrządzonej szkodzie w Apartamencie lub jego wyposażeniu oraz częściach wspólnych budynku bezpośrednio po ich zaistnieniu, niezależnie od przyczyny wystąpienia. Brak zgłoszenia wad lub usterek będzie równoznaczny z zaakceptowaniem obiektu noclegowego przez Klienta jako wolnego od wad, a w pełni zgodnego z umową.

8. Nowo powstałe bądź niezgłoszone w trakcie wynajmu szkody zostaną naprawione na koszt Klienta pod warunkiem, że Klient zostanie powiadomiony o zauważonych przez ekipę sprzątającą szkodach, w ciągu 24h od wyjazdu.

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klientów do Apartamentu oraz pozostawionych w przechowalni sprzętu sportowego. To samo dotyczy pojazdów Klientów i rzeczy w nich pozostawionych.

10. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Apartamentu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynek do golenia, suszarek do włosów.

11. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Apartamencie spowodowane brakiem w dostawie prądu, gazu, wody, internetu, prac remontowych, konserwatorskich w budynku, w którym znajduje się Apartament, prac konserwatorskich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Apartamentu, jak również z tytułu wadliwego działania tych urządzeń.

12. Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji

13. Całkowita cena najmu Apartamentu za jedną dobę uwzględnia:

- koszt zużytej przez Klienta wody, gazu, energii elektrycznej, koszt wywozu śmieci z Apartamentu,

- zapewnienie czystej zmiany pościeli i ręczników (1 komplet na osobę na cały termin pobytu),

- abonament za dostęp do internetu i telewizji satelitarnej (o ile jest dostępny w danym Apartamencie),

- przygotowanie i sprzątanie Apartamentu

14.  Za zgubienie/zniszczenie kluczy naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 300 zł.

15.  Wynajmujący nie ma obowiązku zapewniania środków czystości (w tym: tabletek do zmywarki, mydła, płynów do mycia, proszku do prania, kapsułek do ekspresu do kawy itp.).

16. Wynajmujący dopuszcza pobyt zwierząt w Apartamencie. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę pełną odpowiedzialność ponosi jego Właściciel. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkową opłatą i wymaga uwzględnienia w dokonywanej rezerwacji.

17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz właściwych ustaw.

18. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Booking engine HOTRES.pl
Buchen