Terms

Definicje

Wynajmujący:  Alicja Rola, z siedzibą przy ul. Staszica 16, 08-200 Łosice, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej NIP: 541-000-39-63, reprezentowana przez Alicja Rola.

Klient: osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Apartamentu 

Warunki rezerwacji

1. Rezerwacja Apartamentu dokonywana jest przez stronę internetową www.tejaapartamenty.com, mailowo lub telefonicznie. Dokonanie rezerwacji apartamentu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

2. W celu dokonania rezerwacji należy podać datę przyjazdu oraz wyjazdu, liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek), imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email, planowaną godzinę przyjazdu, dane do faktury VAT, w szczególności NIP, jeśli faktura VAT będzie wymagana.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Rezerwacji bez podania przyczyny.

4. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych danych od Klienta Wynajmujący przesyła wiadomość e-mail  z potwierdzeniem dokonania rezerwacji wstępnej wraz z danymi do wpłaty zadatku. Zadatek w wysokości 30% kwoty rezerwacyjnej należy wpłacić na konto w ciągu 48 godzin. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana automatycznie. Dokonanie dopłaty reszty kwoty należności za daną rezerwację musi nastąpić w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu. Klient zobowiązany jest do wpłaty całości należności za pobyt tj. 100% zadatku, jeśli rezerwacja jest dokonana w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem. Zakwaterowanie Klienta następuje pod warunkiem zapłacenia całości opłaty za pobyt.

5. Po otrzymaniu wpłaty Klient otrzymuje wiadomość e-mail ze szczegółami i potwierdzeniem rezerwacji.

6. Cena za usługę jest ceną brutto i zawiera 8% podatek VAT.

7. Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT pod warunkiem podania wszelkich niezbędnych danych w formularzu rezerwacji.

8.  Do kosztu wynajmu Apartamentu może być doliczona każdorazowo jednorazowa opłata serwisowa niezależna od ilości osób i długości pobytu, której fakt wystąpienia i wysokość muszą być określone w potwierdzeniu rezerwacji.

 Anulowanie i zmiany w rezerwacji

1. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi Wynajmującego drogą e-mail.

2. W przypadku anulowania rezerwacji, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconego zadatku.

3.  W wyjątkowych sytuacjach zadatek może zostać wykorzystany w innym terminie.

4. Jeżeli okres pobytu w apartamencie zostanie skrócony przez Klienta, Cena za niewykorzystany okres pobytu nie podlega zwrotowi.

5. Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu lub liczby osób pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia wynajmu.

6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

Odpowiedzialność

1. W przypadku, gdy wykonanie Usługi w ramach Rezerwacji okaże się w całości niemożliwe z winy Wynajmującego lub w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami,  Wynajmujący zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu zaoferowania usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w formularzu rezerwacyjnym.

2. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu dokonanego przez Klienta zadatku.

3. Odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu zawarcia umowy świadczenia usługi jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości zadatku.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od Wynajmującego. Wynajmujący może zawiesić dostęp do serwisu www.tejaapartamenty.com na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie spowodowane w trakcie pobytu w Apartamencie.

Warunki najmu Apartamentu

1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba w Apartamencie trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.

2. Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie wskazanym w ostatecznym potwierdzeniu rezerwacji. Kluczy do lokalu nie wolno udostępniać osobom trzecim.

3. W Apartamencie oraz częściach wspólnych budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 07:00. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez.  Jeżeli wskutek naruszenia ciszy nocnej obowiązującej w Apartamencie Wynajmujący lub jego przedstawiciel zostanie wezwany do Apartamentu przez sąsiadów, Straż Miejską lub Policję, Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za najem.

4. Liczba osób zamieszkujących w Apartamencie nie może być większa od podanej podczas rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby Wynajmujący ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

5. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu Klient zobowiązany jest natychmiastowo uiścić karę umowną w wysokości PLN 500,00.

6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody przez niego wyrządzone w Apartamencie lub jego wyposażeniu oraz częściach wspólnych budynku. W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym Apartamencie Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania stanowiącego równowartość poniesionej szkody oraz utraconych korzyści w przypadku uszkodzeń uniemożliwiających korzystanie z Apartamentu.

7. Jednocześnie Klient jest zobowiązany do poinformowania Wynajmującego telefonicznie lub drogą mailową o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub wyrządzonej szkodzie w Apartamencie lub jego wyposażeniu oraz częściach wspólnych budynku bezpośrednio po ich zaistnieniu, niezależnie od przyczyny wystąpienia. Brak zgłoszenia wad lub usterek będzie równoznaczny z zaakceptowaniem obiektu noclegowego przez Klienta jako wolnego od wad, a w pełni zgodnego z umową.

8. Nowo powstałe bądź niezgłoszone w trakcie wynajmu szkody zostaną naprawione na koszt Klienta pod warunkiem, że Klient zostanie powiadomiony o zauważonych przez ekipę sprzątającą szkodach, w ciągu 24h od wyjazdu.

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klientów do Apartamentu oraz pozostawionych w przechowalni sprzętu sportowego. To samo dotyczy pojazdów Klientów i rzeczy w nich pozostawionych.

10. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Apartamentu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynek do golenia, suszarek do włosów.

11. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Apartamencie spowodowane brakiem w dostawie prądu, gazu, wody, internetu, prac remontowych, konserwatorskich w budynku, w którym znajduje się Apartament, prac konserwatorskich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Apartamentu, jak również z tytułu wadliwego działania tych urządzeń.

12. Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji

13. Całkowita cena najmu Apartamentu za jedną dobę uwzględnia:

- koszt zużytej przez Klienta wody, gazu, energii elektrycznej, koszt wywozu śmieci z Apartamentu,

- zapewnienie czystej zmiany pościeli i ręczników (1 komplet na osobę na cały termin pobytu),

- abonament za dostęp do internetu i telewizji satelitarnej (o ile jest dostępny w danym Apartamencie),

- przygotowanie i sprzątanie Apartamentu

14.  Za zgubienie/zniszczenie kluczy naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 300 zł.

15.  Wynajmujący nie ma obowiązku zapewniania środków czystości (w tym: tabletek do zmywarki, mydła, płynów do mycia, proszku do prania, kapsułek do ekspresu do kawy itp.).

16. Wynajmujący dopuszcza pobyt zwierząt w Apartamencie. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę pełną odpowiedzialność ponosi jego Właściciel. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkową opłatą i wymaga uwzględnienia w dokonywanej rezerwacji.

17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz właściwych ustaw.

18. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Alicja Rola ul. Staszica 16 Łosice 08-200

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : alicjarola@wp.pl.
Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
Zobowiązania Hotres.pl
Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

1.1. Alicja Rola, Staszica 16, 08-200 Łosice.

1.2. W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych można przesłać pytanie lub sprzeciw listownie na adres: Staszica 16, 08-200 Łosice lub drogą mailową na adres: magdawaw@vp.pl

2. Katalog  przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy,  adres korespondencyjny, adres zamieszkania, dane karty kredytowej.

2.2. Wyżej wskazane dane osobowe Administrator zbiera bezpośrednio od podmiotów danych lub otrzymuje je od pośredników uczestniczących w najmie krótkoterminowym.

3. Cel oraz podstawa przetwarzania danych

3.1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy RODO artkuł 6.1.b

3.2. Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia rezerwacji i zawarcia umowy krótkoterminowego wynajmu apartamentu

3.3. Informujemy, że są Państwo zobowiązani do podania określonych w punkcie 2 danych osobowych. Natomiast konsekwencją niepodania przez Państwa wskazanych danych osobowych jest nieprzyjęcie rezerwacji i odstąpienie od zawarcia umowy.

3.4. Celem, dla którego Administrator przetwarza dane osobowe, jest wykonanie usługi polegającej na krótkoterminowym wynajmie apartamentów.

3.5 Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i newsletter dane osobowe przetwarzane są także w tych celach.

3.6 Administrator zobowiązuje się postępować z danymi podmiotów danych zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

4. Udostępnianie danych  osobowych oraz przekazywanie ich do krajów trzecich

Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim jedynie do wysyłki własnych newsletterów lub gdy administrator jest ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych. Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państwa trzeciego.

5. Przechowywanie danych, dostęp do danych i bezpieczeństwo danych

5.1 Dane Użytkownika są przechowywane do czasu zakończenia stosunku umownego lub do upływu obowiązującego terminu gwarancji, terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te mogą być potrzebne, jako dowód. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmujących przesyłanie newsletterów, wysyłanie oraz przetwarzanie ankiet oraz przesyłanie informacji o nowych produktach, ofertach oraz promocjach organizowanych przez Administratora dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie.

5.2. Dostęp do przetwarzanych danych mają pracownicy oraz współpracownicy Administratora zajmujący się każdorazowo realizacją danego procesu.

5.3 Dane są chronione poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń, urządzeń i danych, kontrolę wprowadzania danych, przekazywania danych, kontrolę zleceń, kontrolę dostępności i kontrolę rozdzielania danych. Środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane odpowiednio do postępu technologicznego.

5.4 Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

6. Pliki cookies

Informujemy że nasza strona internetowa wykorzystuje pliku cookies służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz analizowania ruchu na stronie internetowej. Pliki typu „Cookies” to dane informatyczne zapisane w plikach tekstowych i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia podczas gdy odwiedzamy różne strony internetowe. Użytkownicy mogą samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania informacji tekstowych „Cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

7. Usługa newsletter

Zebrane przez Administratora informacje na temat Klienta są przeznaczone dla Alicja Rola i jej dostawców usług, aby mogli oni przetworzyć wniosek Klienta o rozpoczęcie subskrypcji. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do dostępu, korekty lub usunięcia danych (prawo do zapomnienia), a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wszystkie wnioski należy kierować na adres: magdawaw@vp.pl

W celu korzystania z usługi newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać swój adres e-mail.

- Administrator świadczy usługę newsletter bezpłatnie.

- Akceptacja niniejszej polityki prywatności i polityki cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi newsletter.

- Zawarcie umowy newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejącego na stronie aktywnego formularza newsletter.

- W celach świadczenia usługi newsletter, Administrator będzie przetwarzał podany adres e-mail, przekazany przez Użytkownika w formularzu zapisu.

- W celu zawarcia umowy newsletter Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu przesyłania informacji handlowych oraz materiałów marketingowych, w tym celu marketingu bezpośredniego. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co rozwiązanie umowy na świadczenia usługi newsletter.

- Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co rozwiązanie umowy na świadczenia usługi newsletter.

- Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Może dokonać tego przez kontakt mailowy z Administratorem.

Booking engine HOTRES.pl
Book now